YourAnimes 你的動畫YourAnimes Logo

ぎゃろっぷ

成立於1978年12月13日,當初名稱為「有限会社スタジオぎゃろっぷ」,2001年2月27日公司名稱改為「株式会社ぎゃろっぷ」。

歷年作品